سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فعالیتهای فرهنگی و دینی وزارت نیرو 
کارشناس فرهنگی  
 
 
کارشناس 
همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد 
امام جماعت 
 
ادامه دارد 
امامت جماعت مساجد و فهایتهای تبلیغی 
همکاری 
بنیاد تعاون سپاه 
مسئول امور فرهنگی 
 
ادامه دارد 
مدیریت فرهنگی 
همکاری 
مرکز الگوی اسلامی پیشرفت 
کارشناس 
1394/04/04 
ادامه دارد 
کارشناس فقه امنیت 
همکاری 
صدا و سیما 
کارشناس 
1388/04/06 
ادامه دارد 
کاشناس مذهبی و فرهنگی